No s'ha trobat cap esdeveniment!

Tres conjunts patrimonials amb una sola entrada

Tres conjuntos patrimoniales con una sola entrada

Trois ensembles patrimoniaux, un seul ticket

Three heritage sites with a single entrance ticket

Girona Episcopal

Visita tres edificis emblemàtics de la ciutat de Girona: la basílica de Sant Feliu, la catedral i l’antic Palau Episcopal, avui Museu d’Art de Girona. Descobreix un conjunt històric i artístic únic a Catalunya.

Girona Episcopal

Visita tres edificios emblemáticos de la ciudad de Girona: la basílica de Sant Feliu, la catedral y el antiguo Palacio Episcopal, hoy Museo de Arte de Girona. Descubre un conjunto histórico y artístico único en Cataluña.

Gérone Episcopal

Visitez trois bâtiments emblématiques de la ville de Gérone: la basilique de Sant Feliu, la cathédrale et l’ancien Palais épiscopal, qui abrite ajourd’hui le Musée d’Art de Gérone. Découvrez un ensemble historico-artistique unique en Catalogne.

Episcopal Girona

Visit three of the city of Girona’s iconic buildings: the basilica of Sant Feliu, the cathedral and the former Episcopal Palace, now Girona Art Museum. Discover a unique historic and artistic ensemble in Catalonia.